Adoptie overeenkomst


In aanmerking nemende:

a. dat Stichting Rescue Dogs Europe zich ten doel stelt in het bijzonder Spaanse honden die in dierenasiels en dodenstations verblijven naar Nederland en BelgiŽ te laten overkomen ten einde deze dieren daar een goed onderkomen te bieden.b. dat Stichting Rescue Dogs Europe daartoe op zoek is naar mensen die deze honden willen adopteren, waarbij het eigendom van het dier bij Stichting Rescue Dogs Europe blijft rusten. komen partijen vervolgens overeenArtikel
De adoptant verbindt zich ertoe het dier goed te verzorgen, te huisvesten en goed te behandelen overeenkomstig de wet, regelende de bescherming en het welzijn van dieren. De hond elk jaar zijn/haar nodige entingen toe te laten dienen.


Artikel, 2
A .Indien de adoptant verhuist, zal dit door adoptant uiterlijk binnen 14 dagen na verhuizing aan Stichting Rescue Dogs Europe medegedeeld worden.B .De adoptant gaat ermee akkoord dat de inspecteurs van Stichting Rescue Dogs Europe, voorzien van een legitimatiebewijs, te allen tijde in de woning van de adoptant worden toegelaten, teneinde te kunnen vaststellen of het dier overeenkomstig onderhavig contract wordt behandeld.


C. Het dier mag niet aan de ketting gelegd worden, noch gebruikt worden als trekhond. Ook mag het dier niet afgericht worden in aanvalsdressuur. Ook mag de hond niet in een buiten kennel gehouden worden of de hele dag in een bench gehouden worden . er mag geen gebruik gemaakt worden van slipkettingen , pinhalsbanden ,stroomhalsbanden (E -coller ) of allerlei andere corrigeer banden.


D. Het geadopteerde dier mag niet verkocht worden, noch worden weggeschonken. Het dier mag evenmin op een ander adres worden gehouden dan waar de adoptant zelf woonachtig is, tenzij in verband met vakanties en dergelijke.


E .Indien het geen voldoening geeft, moet het dier altijd terugbezorgd worden bij de stichting op een nader overeengekomen adres.


F .Op het verduisteren,verkopen ,weggeven of inslapen van de hond is een boete van 1500 euro gesteld .


G .Het dier mag niet voor kweekdoeleinden of andere (commerciŽle) doelen geŽxploiteerd worden. Indien er toch een zwangerschap voorkomt, blijven de puppies eigendom van Stichting Rescue Dogs Europe en moet deze gewaarschuwd worden.


H. De adoptant mag het dier noch de staart, noch de oren afknippen en geen enkele verminking doen ondergaan.
I .Sterilisatie en castratie van het dier is binnen 2 maanden na adoptie verplicht, tenzij het nog pups betreft. Alsdan bepaalt een dierenarts dat moment. De adoptant dient een bewijs van de dierenarts te overleggen aan Stichting Rescue Dogs Europe.


J. De adoptant dient de nodige maatregelen te treffen om het dier niet te verliezen, te laten ontsnappen of te laten ontvreemden. Indien de hond toch ontsnapt is, ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen, dient Stichting Rescue Dogs Europe en de bevoegde overheid gewaarschuwd te worden.


K .De adoptant wordt verzocht bij het sterven van het dier, Stichting Rescue Dogs Europe op de hoogte te stellen.


L.Stichting Rescue Dogs Europe kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zichtbare of verborgen gebreken van het dier. Stichting Rescue Dogs Europe kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien het dier ziek wordt of sterft, behoudens het in artikel 7 bepaalde. De door Stichting Rescue Dogs Europe afgegeven dieren krijgen altijd een vaccinatiebewijs mee. Vanwege de incubatieperiode van besmettelijke ziekten kan Stichting Rescue Dogs Europe voor de eventuele gevolgen daarvan, niet verantwoordelijk gesteld worden. Indien het dier niet getatoeŽerd is en/of een microchip ingeplant is, wordt de adoptant ten sterkste aangeraden dit alsnog te doen.


Artikel 3
Het dier blijft te allen tijde eigendom van Stichting Rescue Dogs Europe.


Artikel 4
Het is ten strengste verboden dat de adoptant het dier laat inslapen, zelfs indien het dier agressief zou zijn of een persoon zou bijten en/of aanvallen. Deze beslissing kan uitsluitend door Stichting Rescue Dogs Europe worden genomen. Er staat een boete op van 1500 euro.


Artikel 5
De adoptant is vanaf het ogenblik van adoptie aansprakelijk voor alle eventuele schade berokkend aan of door het dier, wat ook de daadwerkelijke oorzaak moge zijn.


Artikel 6
Inbreuken op ťťn der punten van onderhavig contract geven Stichting Rescue Dogs Europe het recht het dier onmiddellijk terug te nemen en over te gaan tot een schadeloosstellingeis als hierna bepaald. Bij contractbreuk zal Stichting Rescue Dogs Europe een schadeloosstelling kunnen eisen van 500,00 euro, onverminderd de overeengekomen boete in art 2d en de kosten en lasten die uit hoofde van de contractbreuk door de adoptant zouden kunnen ontstaan.


Artikel 7
De adoptiesom die door de adoptant betaald werd bij het opmaken van onderhavig contract, wordt in geen geval terugbetaald.Artikel 8
Indien het dier aantoonbaar, d.w.z. middels een schriftelijke verklaring van een dierenarts, binnen 1 maand na adoptie tengevolge van ziekte of een lichamelijk gebrek komt te overlijden, dan wel nadien, doch de ziekte zich binnen die maand heeft geopenbaard, wordt de adoptant naar keuze in de gelegenheid gesteld een vervangend dier ter adoptie te nemen, dan wel 50% van de adoptiebijdrage terug te ontvangen.


Artikel 9
De adoptant verplicht zich minstens 1x per jaar een verslag te doen over het welzijn van de hond.


Stichting RDE, Ridderkerk, Tel .0031 (0) 844500 , Email Sanna@RescueDogsEurope.eu , KvK nummer 24419031